Privatlivspolitik

 

En virksomhed, organisation eller lignende, herunder også en lægepraksis er efter EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede.  

PLO og Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab har udarbejdet nedenstående skabelon, som den enkelte praksis selv skal gennemgå og tilrette, så oplysningerne stemmer overens med de konkrete forhold i klinikken.   

PLO og Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab påtager sig intet ansvar for medlemmernes anvendelse af dette materiale og kan ikke gøres ansvarlige for senere regelændringer, der måtte få betydning for indholdet og behov for opdatering deraf. Medlemmernes tilegnelse og anvendelse af materialet sker på medlemmernes eget ansvar, og Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab og PLO kan således ikke gøres ansvarlig for fejl og mangler i indholdet, der måtte opstå som følge af medlemmernes anvendelse af materialet.  

OBS! Ved anvendelse af privatlivspolitikken skal ovenstående introducerende afsnit slettes.  

Privatlivspolitik for patienter 

Version: 8/1 2022 

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægerne Carnera og Sehested behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.  

 

Behandling af oplysninger 

I forbindelse med vores samtale, undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler vi som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen. 

 

Typer af oplysninger  

Vi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig): 

 

Almindelige kategorier af personoplysninger:  

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse .   

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):  

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.  

Formål 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

 • Vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig 

 • Udarbejdelse af lægeerklæringer  

 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv. 

 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier, herunder modtagelse og formidling af nødvendige patientoplysninger mellem sundhedspersoner, fx bookede aftaler, diagnoser og behandlingsplaner 

 • Afholdelse af videokonsultationer, hvis relevant 

 • Eventuel anvendelse af billedmateriale til diagnostik  

 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter 

 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser 

 • Rekvisition af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier 

 • Afregningsformål 

 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks. 

 • Dokumentationspligt 

 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen  

 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer  

 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder 

 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre 

 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder 

 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter 

 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning 

 

Frivillighed 

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig. 

 

Kilder 

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.  

 

Videregivelse af personoplysninger 

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med modtagerne nævnt her nedenfor. 

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner 

 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning 

 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt 

 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne 

 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer 

 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK 

 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser 

 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber